MUSIC
Later on, you had nothing to do with me


Song information

Song: Later on, you had nothing to do with me

Release date: May 1, 2019

Language: Mandarin

Genre: POP Pop


Lyrics: Lin Huayong/Zhou Jieying

write music: Lin Huayong

Arrangement: Xu Xiaorong

Singing: Fandy Su


Go listen to music:


COPYRIGHT © FANDY SU 欢子

fandy su欢子

MENU